Pradinis » Nuostatai

Nuostatai

Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokyklos bibliotekos nuostatai parengti vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos 1998 01 27 įsakymu Nr. 173, Kultūros ministerijos1998 01 27 įsakymu Nr. 57 patvirtintais „Bendrieji nuostatai: Bendrojo lavinimo mokyklos biblioteka“

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šie nuostatai reglamentuoja Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokyklos bibliotekos funkcijas, uždavinius, teises, darbo organizavimą, valdymą ir finansavimą.

1.2. Biblioteka yra profesinės mokyklos padalinys, kultūros, švietimo ir informacijos centras, kuriame kaupiami, tvarkomi ir saugomi spaudiniai ir kiti dokumentai, sisteminamos ir platinamos juose pateikiamos žinios, padedančios formuoti moksleivių ugdymo turinį, įgyti tvirtus dorovės ir sveikos gyvensenos pagrindus, brandinti moksleivių kūrybinį mąstymą ir savarankiškumą, tobulinti pedagoginės veiklos formas ir metodus.

1.3. Biblioteka, plėtodama savo veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijų įsakymais, mokyklos nuostatais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

1.4. Metodinę ir organizacinę paramą bibliotekai teikia savivaldybės ir apskrities viešosios bibliotekos, Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijos.

1.5. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas.

1.6. Bibliotekos steigėja yra Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla. Ji yra mokyklos patalpose.

2. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

2.1. Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokyklos bibliotekos pagrindinis uždavinys – kaupti spaudinių ir kitų dokumentų fondą, garantuojantį galimybę švietimo įstaigai įgyvendinti mokslo, didaktinius ir ugdymo tikslus, tobulinti pedagogų kvalifikaciją, prisidėti prie Lietuvos bibliotekų fondo bei bibliotekų informacinės sistemos formavimo.

2.2. Biblioteka komplektuoja, tvarko, saugo ir skaitytojams pateikia Lietuvoje ir užsienyje leidžiamus spaudinius, teikdama pirmenybę programinei, metodinei, pedagoginei, bibliografinei ir informacinei literatūrai, atitinkančiai bendrąsias ir universaliąsias mokymo programas, prenumeruoja periodinius leidinius.

2.3. Biblioteka, remdamasi Aprūpinimo bendrojo lavinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka, komplektuoja, tvarko, apskaito, išduoda vadovėlius ir mokymo priemones.

2.4. Bibliotekoje yra: abėcėlinis katalogas, informacinių-bibliografinių leidinių fondas. Diegiama duomenų bazė „MOBIS“ su papildoma technine įranga.

2.5. Biblioteka aptarnauja mokyklos moksleivius ir darbuotojus, mokyklos direktoriaus 2010 m. gruodžio 27d. įsakymu (Nr. V – 66) patvirtintų „Naudojimosi mokyklos biblioteka taisyklių“ nustatyta tvarka.

2.6. Biblioteka analizuoja spaudinių fondą, išima iš fondų pasenusius, susidėvėjusius spaudinius, teikia bibliotekos dokumentų nurašymo komisijai ir jos pritarimu nurašo.

2.7. Biblioteka informuoja skaitytojus apie gautas knygas ir teikia jiems reikalingą bibliografinę informaciją, ugdo moksleivių informacinę kultūrą, rengia spaudinių parodas, bibliografines apžvalgas, parenka literatūrą mokyklos renginių organizatoriams.

3. BIBLIOTEKOS DARBO ORGANIZAVIMAS

3.1. Bibliotekos veikla planuojama mokslo metais. Atsiskaitoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu „Bibliotekų statistika“. Bibliotekininkas už savo veiklą atsiskaito mokyklos direktoriui ir Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai. (teikiama statistinė ataskaita).

3.2. Bibliotekoje yra visi pirminės apskaitos dokumentai (visuminė fondo apskaitos knyga, inventorinė knyga, skaitytojų pamestų knygų apskaitos sąsiuvinis) ir visuminė vadovėlių fondo apskaitos knyga, vadovėlių fondo apskaitos kortelės ir vadovėlių išdavimo – grąžinimo lapai.

3.3. Bibliotekos fondas ir informacinė paieškų sistema tvarkoma vadovaujantis Universaliąja dešimtaine klasifikacija (UDK).

3.4. Bibliotekos darbas ir spaudinių fondas apskaitomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu „Bibliotekos fondo ir darbo apskaitos vienetai“.

3.5. Bibliotekos fondas saugomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu „Spaudinių ir kitų dokumentų apsauga“.

4. BIBLIOTEKOS FINANSAVIMAS IR VALDYMAS

4.1. Lėšas spaudiniams (vadovėliams, programinės ir užklasinio skaitymo literatūros kūriniams, informaciniams leidiniams ir kt.) skiria Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

4.2. Bibliotekai gali būti skiriama papildomų lėšų iš savivaldybės švietimo fondo, mokyklos nebiudžetinių lėšų, taip pat organizacijų ir pavienių asmenų dovanos, labdara, parama.

4.3. Bibliotekininkus skiria pareigoms ir atleidžia iš jų mokyklos direktorius. Mokyklos bibliotekai patvirtinta: bibliotekos vedėjos ir bibliotekininko etatinės pareigybės.

4.4. Bibliotekos vedėja turi aukštąjį bibliotekinį išsilavinimą. Bibliotekininkė turi neuniversitetinį aukštąjį išsilavinimą, studijuoja Vilniaus universitete bibliotekininkystę ir informaciją.

4.5. Bibliotekos darbuotojai, suderinę su mokyklos vadovais, privalo kelti kvalifikaciją Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijų, apskričių ir savivaldybių bibliotekų organizuojamuose kursuose, dalyvauti bibliotekininkų pasitarimuose, seminaruose ir pan.

4.6. Bibliotekininkas atsako už spaudinių fondo saugumą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4.7. Bibliotekininkas yra pedagogų tarybos narys, jis gali būti renkamas į mokyklos tarybą.

4.8. Bibliotekos darbo laiką tvirtina mokyklos direktorius.

Paskutinis mėnesio diena – sanitarinė. Skaitytojai neaptarnaujami.

5. BIBLIOTEKININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Bibliotekininkas turi teisę:

5.1.1. Reikalauti iš steigėjo sudaryti normalias darbo sąlygas bibliotekos funkcijoms ir uždaviniams vykdyti (tinkamos patalpos, apšvietimas ir apšildymas, bibliotekos inventorius, įranga ir pan.).

5.1.2. Kreiptis ir gauti metodinę paramą iš 1.4 punkte nurodytų institucijų.

5.1.3. Imtis priemonių, kad asmenys, pažeidę „Naudojimosi mokyklos biblioteka taisykles“, atlygintų bibliotekai padarytą žalą.

5.1.4. Steigėjui sutikus, neatlygintinai perduoti kitoms bibliotekoms dubletinius, nepaklausius spaudinius.

5.1.5. Vieną mėnesio darbo dieną neaptarnauti vartotojų. Ją skirti fondų valymui, dezinfekavimui, kitiems bibliotekos vidaus darbams;

5.2. Bibliotekininkas privalo:

5.2.1. Organizuoti moksleivių ir pedagogų bibliotekinį-informacinį aptarnavimą, sudarydamas galimybes skaitytojams gauti reikiamus spaudinius, prireikus pasinaudoti regiono ir Lietuvos bibliotekų paslaugomis (užsakyti kopijas tarpbibliotekinio abonemento būdu ir pan.).

5.2.2. Skaitytojams sudaryti galimybę naudotis informacine paieškų sistema;

5.2.3. Duoti atsakymą į vienkartinę bibliografinę užklausą, panaudojus mokyklos bibliotekos ar kitų bibliotekų informacines paieškų sistemas.

5.2.4. Suteikti informaciją apie Lietuvos bibliotekų sistemą, bibliotekų tinklus, komplektavimo profilį, fondus ir teikiamas paslaugas.

6. BIBLIOTEKOS PATALPOS IR ĮRANGA

6.1. Mokyklos biblioteka turi turėti higieninius reikalavimus atitinkančias patalpas spaudiniams saugoti ir išduoti į namus, skaityklą – skaityti spaudinius vietoje, bibliotekinę įrangą, reikalingą bibliotekos uždaviniams atlikti.

7. BIBLIOTEKOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

7.1. Biblioteka reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 18 ir 19 straipsnių nustatyta tvarka.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s